Stadgar

Föreningens syfte/definition

1§ Föreningen är en ideell ungdomsförening som har i syfte att tillvarata sina medlemmars sociala, kulturella och samhälliga intressen.

Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden.

Föreningens förvaltning sker efter de samhälls demokratiska grundprinciperna.

Föreningen har en egen styrelse, egen ekonomi och en egen postbox.

Föreningens mål

2 § Att arbeta för att främja och utveckla medlemmars sociala och kulturella välfärd och rättigheter,

samt mobilisera medlemmars kulturella och sociala engagemang i samhälleliga frågor.

Att bland annat anordna: seminarier, konferenser, studiebesök, resor, fester, utställningar, filmvisningar, konserter, teatergrupper och idrottsverksamheter.

Medlemskap

3 § Medlemskap i föreningen kan erhållas av alla med svensk-tunisisk bakgrund samt med intresse för svensk och tunisisk kultur i åldrarna 18 – 35 år.

Ansökan görs skriftligt till styrelsen som handlägger ansökan.

Om någon inte antas kan beslutet överklagas till årsmötet. Årsmötets beslut är bindande.

§ 4 Medlem i föreningen är den som betalat årets medlemsavgift. Hedersmedlemmar utses vid årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem ska betala den dubbla medlemsavgiften. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 5 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen samt ej följt föreningens satta stadgar.

Beslut om uteslutning föreslås av styrelsen och fattas vid årsmötet.

§ 6 Medlem har rätt att delta i allmänna möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlemmen har även rätt att delta i ett styrelsemöte men har ingen rösträtt vid dessa möten.

Verksamhetsår, redovisningsår och möten

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret, dvs. från 1 januari till 31 december.

7 § Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

o  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

o  Fastställande av dagordningen.

o  Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

o  Val av justeringsmän, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet samt utse en rösträknare.

o  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

o  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

o  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser.

o  Fastställande av medlemsavgifter.

o  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

8 § Val av:

o  Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 2 år.

o  Vice ordförande och kassör för en tid av 2 år.

o  Sekreterare för en tid av 1 år.

o  Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

o  En av revisorerna för en tid av 2 år.

o  En av revisorerna och en revisorssuppleant för en tid av 1 år.

o  Behandling av motion, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem behandlas minst 30 dagar före mötet, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska inlämnas minst 90 dagar före mötet.

o  Övriga frågor

§ 9 Extra möte:

o  Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om ett sådant möte behövs.

o  Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna, med angivande skäl, skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar.

o  Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Styrelse och revisorer

§ 10 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. De ska inom ramen för stadgarna – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och 1 ledamot jämte 1 suppleant.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmarna. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll skrivas.

§ 11 Ekonomi

Räkenskaperna liksom verksamhetsåret löper kalenderårsvis från 1 januari till 31 december och underställs revisorernas granskning minst 60 dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse presenteras till styrelsen minst 30 dagar före årsmötet.

§ 12 Revision

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna; föreningens räkenskaper, årsmötesprotokollen, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av senast 60 dagar före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 13 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Båda firmatecknares godkännande måste inhämtas för uttag av medel.

Beslutsordning

14 § Beslut fattas med acklamation (det vill säga med ja eller nej rop) eller efter öppen eller sluten omröstning (votering) om sådan begärs.

För beslut erfordras absolut majoritet, varmed förstås mer än hälften av antalet angivna röster.

Vid omröstning som inte avser val ska vid lika röstetal lotten avgöra. Även vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Ändring av stadgarna

15 § Förslag om ändring av stadgarna ska behandlas av två på varandra följande möten varav ett årsmöte. Beslut fattas med 2/3 majoritet.

Upplösning av förening

16 § Beslut om upplösning av föreningen fattas av

två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie.

För giltigt beslut fordras majoritet.

Då föreningen upplöses ska dess egendom tillfalla det ändamål som medlemsmötet beslutar om.

Dessa stadgar består av 16 §§ och instruktioner för revisorer och styrelsen.

Dessa stadgar har godkänts vid föreningens årsmöte den 2009-01-30.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>